ESTATUTS

 

CAPÍTOL PRIMER

Denominació, finalitats i domicili

 

Art. 1er: Denominació.

A l’empara dels articles 6è de la Constitució Espanyola i 1er de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny de partits polítics, es constitueix el partit: Units per Declarar la Independència Catalana, les sigles del qual són UPDIC i el seu símbol un quadrat que conté les sigles a sota d’un triangle blau que conté un estel blanc, tot en un camp general bicolor difuminat, que va del roig al groc.

La versió en blanc i negre no té trama de fons en el camp general.

Art. 2on: Àmbit.

Units per Declarar la Independència Catalana, és un partit polític l’àmbit d’actuació del qual és nacional, amb preferència per aquells territoris de llengua i cultura catalana.

Art. 3er: Finalitats.

Units per Declarar la Independència Catalana, pretén recollir la voluntat política dels ciutadans expressada democràticament als processos electorals mitjançant la presentació i el recolzament a candidats que s’hi  presentin en nom seu per aconseguir la independència de Catalunya.

Es declara defensor de la democràcia i pretén construir una societat que tingui com a objectius el benestar social dels ciutadans, el foment de la cultura, l’educació, la sanitat, la investigació científica i l’eradicació de la pobresa extrema.

Art. 4rt: Domicili.

El domicili social radica a Gallifa, província de Barcelona, carrer de la Sagrera 17, codi postal 08146

El domicili es podrà modificar per acord de la Comissió Executiva.

CAPÍTOL SEGON:

Afiliats, drets i deures.

Art 5è: Afiliats.

Podran ser afiliats d’UPDIC las persones físiques majors d’edat i que no tinguin limitada ni restringida la capacitat d’obrar, així com els ciutadans estrangers quan la normativa vigent ho permeti.

Art 6è: Admissió.

La qualitat de membre del partit s’adquireix a sol·licitud de l’interessat i per acord de la Comissió Executiva o dels delegats que, a aquest efecte, hagi designat.

Les dades de altes i baixes definitives d’afiliats s’inscriuran al Registre d’Afiliats.

Art 7è: Drets dels afiliats.

1 – A participar en les activitats del partit i dels organismes de govern i representació, a exercir el dret a vot i a assistir a l’Assemblea General d’acord amb els estatuts.

2 – A ser electors i elegibles per als càrrecs del partit.

3 – A ser informats pel que fa a la composició dels òrgans directius i d’administració o pel que fa a las decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica.

4 – A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris a la llei i als estatuts.

 

Art 8è: Obligacions dels afiliats.

1 – Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a la seva consecució.

2 – Respectar el que disposen els estatuts i les lleis.

3 – Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit.

4 – Abonar les quotes i altres aportacions que, tal com s’estableixi, puguin correspondre a cadascú.

 

Art 9è: Baixa de l’afiliat.

Qualsevol afiliat al partit en podrà causar baixa lliurement mitjançant l’adient comunicació escrita.

Art 10è: Règim disciplinari

1.- Procediment.

L’afiliat que incomplís els seus deures envers del partit o que amb la seva conducta pública o privada menyscabés o atemptés contra els principis del partit, serà objecte del corresponent expedient disciplinari, en el qual tindrà audiència, amb el procediment següent:

La Comissió Executiva nomenarà un instructor per a la tramitació de l’expedient.

L’instructor comunicarà a l’afiliat l’obertura de l’expedient, li indicarà la infracció comesa, i li atorgarà un termini de 20 dies per tal que formuli  al·legacions i aporti les proves que consideri oportunes en la seva defensa.

Un cop l’afiliat hagi presentat les proves i hagi formulat al·legacions,  l’instructor tindrà un termini de 15 dies per formular la proposta de resolució, que haurà d’elevar a la Comissió Executiva per a la seva aprovació en el termini de 7 dies.

Un cop aprovada la proposta de resolució per la Comissió Executiva, l’instructor la notificarà a l’afiliat i li concedirà un termini de 15 dies per a la interposició del recurs intern davant la Comissió Executiva, que l’haurà de resoldre en un termini màxim de 15 dies (en tots els casos, dies hàbils).

 

2.- Infraccions

Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus, i sense perjudici del seu desenvolupament reglamentari, es classifiquen segons el que a continuació s’exposa.

Lleus:

Impagament de les quotes d’afiliació.

No assistència ocasional i injustificada a les reunions de l’òrgan pel qual ha estat elegit.

Greus:

La comissió reiterada d’infraccions lleus.

Fer cas omís de les decisions que es prenguin als òrgans competents del partit, dels quals el militant sigui càrrec elegit i en formi part.

Actuar en sentit contrari al que s’hagi decidit en les reunions de cada un dels òrgans del partit.

 

Molt greus:

Dur a terme actuacions polítiques que vagin en contra dels interessos i les finalitats del partit i dels seus dirigents i càrrecs electes.

Aprofitar-se del càrrec i situació dins del partit per a treure’n un benefici econòmic o social personal.

Apropiar-se dels fons econòmics del partit per al seu ús particular.

 

3.- Sancions

Les infraccions podran ser sancionades amb:

 1. Una amonestació.
 2. La separació temporal de l’organització per un període no superior a un any.
 3. L’expulsió.

 

CAPÍTOL TERCER:

Òrgans de representació, govern i administració.

 

Art 11è: Òrgans de representació

L’estructura interna i el funcionament del partit es basen en els principis democràtics.

Els òrgans del partit són els següents:

 • L’Assemblea General
 • Les Delegacions Territorials
 • El Consell Nacional
 • La Junta Municipal
 • La Comissió Executiva
 • L’Executiva Permanent

 

Art 12è: L’Assemblea General (AG)

1.- Composició

La constituiran tots els afiliats del partit que actuaran de manera directa.

2.- Durada

 

El termini màxim entre assemblees ordinàries serà de cinc anys.

Dintre d’aquest període es podran convocar assemblees extraordinàries amb el mateixos terminis i funcionament.

3.- Atribucions

Són competència de l’Assemblea General, a més de les que s’especifiquen en altres articles d’aquests estatuts, els assumptes que facin referència a l’estratègia política del partit.

És l’Assemblea General la que ratifica el president del partit o elegeix un nou president.

4.- Convocatòria

Són competents per convocar l’Assemblea General: la Comissió Executiva, el Consell Nacional i un 30% de la militància que ho reclami.

Les reunions de l’Assemblea General es convocaran amb dos mesos d’antelació i els assumptes a debatre es donaran a conèixer als afiliats, com a mínim en format digital, amb una antelació mínima de 40 dies. Els afiliats  podran afegir propostes o fer esmenes a les ponències fins a 15 dies abans de la celebració del Congrés de l’Assemblea General.

L’ordre del dia el confeccionarà la Comissió Executiva i inclourà, a més de la seva proposta (amb les esmenes i propostes ja consensuades), les esmenes i les propostes que hi hagin introduït els militants i que no hagin estat acceptades per la Comissió Executiva.

5.- Deliberació

Hi haurà una mesa composada per, com a mínim, un president, un secretari i dos vocals, proposats per la Comissió Executiva i ratificats a l’inici de l’Assemblea per la mateixa Assemblea General en votació a mà alçada.

La funció de la mesa és la de dirigir el desenvolupament del Congrés de l’Assemblea General i es dissoldrà un cop acabat el Congrés.

Les propostes i les esmenes dels militants es debatran entre la Comissió Executiva i el militant, fins a 5 dies abans del Congrés.

En cas d’acord o consens entre l’afiliat i la Comissió Executiva, la proposta o l’esmena del militant s’incorporarà a la proposta general de la Comissió Executiva.

Si no s’accepta la proposta es mantindrà a l’ordre del dia perquè sigui l’Assemblea General la que l’aprovi o rebutgi.

Les propostes i esmenes que figurin a l’ordre del dia les defensaran públicament els militants durant un temps no superior als 20 minuts.

Un representant de la Comissió Executiva tindrà un temps d’exposició de no més de 15 minuts per explicar els motius d’acceptació o rebuig de la proposta o esmena i l’afiliat disposarà d’un màxim de 10 minuts en un posterior torn de rèplica. El representant de l’Executiva podrà tenir una nova intervenció no superior als 5 minuts i l’afiliat una contrarèplica també de 5 minuts.

El president del partit podrà exposar durant un màxim de 20 minuts la seva proposta de govern a l’Assemblea i si hi hagués més candidats a la presidència disposarien del mateix temps per exposar el seu programa.

6.- Presa d’acords

Tant els punts que composin la proposta de la Comissió Executiva com les esmenes o propostes que hagin quedat pendents es posaran a votació de l’Assemblea, que les aprovarà o rebutjarà definitivament.

L’Assemblea sotmetrà les propostes i esmenes a votació a mà alçada i s’aprovaran o rebutjaran per majoria simple.

En cas d’empat es repetirà la votació i si persistís seria el president de la mesa qui disposaria del vot de qualitat.

Hi haurà una votació final en què el Congrés de l’Assemblea aprovarà la proposta general en el seu conjunt.

Hi haurà una votació en la que l’Assemblea ratificarà a ma alçada el  President del partit o es votarà amb urna si hi hagués més d’un candidat a la presidència.

Si es produeixen situacions no previstes en aquesta normativa, les resoldrà la Mesa del Congrés durant el transcurs de l’Assemblea.

Tots els acords de l’Assemblea General quedaran recollits en un llibre d’actes i seran vinculants per a la Comissió Executiva del partit.

 

Art 13è: Les Delegacions Territorials (DT)

 

Són les delegacions del partit a nivell comarcal i estan formades pels militants del partit a cada comarca.

Cada Delegació Territorial constituirà una Comissió Executiva de la DT que tindrà, com a mínim, un president, un secretari i un tresorer, a més dels vocals que s’estimin oportuns per al seu correcte funcionament.

Les seves funcions són les d’estructurar el partit en el seu territori i difondre’n el missatge.

Aquests càrrecs, que hauran presentat la seva candidatura, seran escollits en assemblea de la DT per votació dels afiliats a mà alçada (si només es presentés una candidatura) o en votació d’urna (si hi haguessin dues candidatures o més).

 

En tots els casos, es nomenarà la candidatura que obtingui majoria simple.

 

Cada DT celebrarà assemblea ordinària al menys un cop l’any. El seu funcionament serà idèntic al de l’Assemblea General del Partit (article 12).

El president de la DT en serà el representant al Consell Nacional, i entre els membres de la CE de la DT s’escollirà el segon representant que pugui substituir el president, si s’escau i fos necessari, per representar la Delegació Territorial al C.N.

 

Aquest mandat serà de quatre anys passats els quals es repetirà el procés.

A sol·licitud d’un 10% dels afiliats de cada territorial es podrà demanar la convocatòria d’assemblea extraordinària.

 

Art 14è. El Consell Nacional (CN)

 

1.- Composició

 

És l’estructura territorial del partit, amb plena capacitat d’actuació, i s’ajustarà als principis i finalitats del partit. Estarà constituït pels representants territorials del partit.

 

Hi haurà un president, un vicepresident i un secretari que hauran presentat la seva candidatura o hauran estat proposats per una Delegació Territorial. L’elecció d’aquests càrrecs es farà per votació en urnes dels representants territorials i s’aprovarà per majoria simple.

 

Cada territorial tindrà un vot al Consell Nacional.

 

2.- Durada

 

El càrrec del president i els del seu equip tindran una durada de quatre anys, passats els quals s’haurà d’efectuar un nou procés electoral com el ja descrit.

 

3.- Atribucions

 

Són competència del Consell Nacional, a més de les que s’especifiquen en altres articles d’aquests estatuts, tots aquells assumptes que afectin a l’organització del partit, del mateix Consell Nacional i les seves delegacions territorials i la difusió del seu missatge polític prèviament establert per l’Assemblea General i la Comissió Executiva.

 

4.- Convocatòria

 

Un 10% de les delegacions territorials podran demanar que es reuneixi el Consell Nacional.

Per iniciativa pròpia o per encàrrec d’un mínim del 10% de les delegacions territorials, el president del CN convocarà les reunions amb una antelació de un mes i com a màxim un mes després d’haver estat proposada pel mínim de territorials exigit i n’elaborarà l’ordre del dia.

Els representants de cada territorial, la Junta Municipal i la Comissió Executiva podran introduir propostes a l’ordre del dia.

Tots ells hauran estat informats de la convocatòria i disposaran d’un termini màxim de 10 dies per introduir les seves propostes a l’ordre del dia que, amb una antelació de 15 dies, es comunicaran a la totalitat de membres del CN.

 

5.- Deliberació i presa d’acords

 

Els representants de les assemblees territorials presents tindran uns temps d’exposició, rèplica i contrarèplica iguals als que s’han descrit pels congressos de l’Assemblea General i correspondrà al president del CN o al representant territorial que ell mateix designi com a expert en la matèria a tractar, la funció de debatre amb el ponent i buscar el consens.

 

Les propostes es sotmetran a votació a mà alçada i s’aprovaran o rebutjaran per majoria simple. El president tindrà vot de qualitat en cas d’empat.

 

Els acords presos quedaran recollits en un llibre d’actes i seran vinculants per a la Comissió Executiva del partit.

El president del CN formarà part de la Comissió Executiva del partit.

 

Art 15è: La Junta Municipal (JM)

 

1.- Composició i durada

 

Estarà formada pels càrrecs electes municipals, alcaldes i regidors, que escolliran un representant coordinador general i es reunirà amb la periodicitat discrecional que els seus membres estimin adient, però al menys un cop a l’any, per establir la política a seguir en aquest camp, coordinar-se i debatre  sobre els temes pertinents.

 

2.- Atribucions

 

Són de la seva competència, a més de les que s’especifiquen en altres articles d’aquests estatuts, tots aquells temes que fan referència a la política municipal concreta de cada municipi i que afectin a tots els municipis en general, així com els que tinguin relació amb l’estratègia general del partit i es vulguin dur a debat en els congressos de l’Assemblea General.

 

3.- Convocatòria

 

Les reunions de la Junta Municipal es convocaran en un termini mínim de quinze dies naturals, a proposta del coordinador general o d’almenys cinc càrrecs electes municipals, que així ho sol·licitin al coordinador.

Correspondrà al coordinador general elaborar l’ordre del dia i cada representant municipal podrà introduir-hi punts a debatre fins a 24 hores abans del dia establert per a la reunió.

 

4.- Deliberació i presa d’acords

 

La deliberació i votació dels punts de l’ordre del dia seran els mateixos que els del Consell Nacional.

 

El coordinador general, o el representant municipal que designi com a expert en aquella matèria, serà qui debati amb els ponents que hagin introduït punts a l’ordre del dia.

 

Els acords presos quedaran recollits en un llibre d’actes i seran vinculants per al coordinador general.

 

El partit proporcionarà ajuda legal a la Junta Municipal i a cada un dels seus components, en la mesura de les seves possibilitats.

El coordinador general formarà part de la Comissió Executiva del partit.

 

 

Art 16è: La Comissió Executiva (CE)

 

1.- Composició i durada

 

L’encapçalarà el president del partit i estarà formada per:

 

 • l’Equip que formin els militants de confiança elegits pel president, fins a un màxim de set.
 • Els representants del Consell Nacional (el president) i de la Junta Municipal (el coordinador general).
 • Un secretari i un tresorer, a més dels càrrecs que es considerin oportuns, elegits pel president i ratificats per la Comissió Executiva.
 • La duració màxima del mandat del president serà de cinc anys i haurà de ser ratificat per l’Assemblea General.

 

El president podrà introduir canvis puntuals i relleus de càrrecs si les circumstàncies ho aconsellen i ho considera oportú, excepció feta del president del Consell Nacional i del coordinador general de la Junta Municipal l’elecció i designació dels quals serà competència d’aquests òrgans.

 

2.- Atribucions

 

És el màxim òrgan de decisió entre congressos de l’Assemblea General.

 

Són competència de la CE, a més de les que s’especifiquen en altres articles d’aquests estatuts, les següents:

 

 • La discussió i el debat sobre la política i l’estratègia que ha de seguir el partit i la presa de decisions que calgui prendre en cada moment en funció de l’actualitat del moment
 • Les declaracions que hagi de fer el president o qui el representi com a portaveu del partit
 • L’aplicació del règim disciplinari
 • La convocatòria del Congrés de la Assemblea General i l’elaboració de l’ordre del dia i de la ponència que s’ha de presentar al citat congrés.

 

3.- Convocatòria

 

Com a mínim es reunirà trimestralment i de manera discrecional sempre que ho consideri oportú el president o cinc o més membres de la mateixa Comissió Executiva. En aquest segon supòsit la convocatòria es farà, com a mínim, en els set dies següents a haver estat demanada i es convocarà amb una antelació mínima de set dies naturals.

 

El president elaborarà l’ordre del dia de les reunions de la Comissió Executiva que inclourà en la convocatòria, i cada membre de la Comissió hi podrà introduir propostes, si ho creu convenient, fins a 24 hores abans de la data de celebració.

 

4.- Deliberació i presa d’acords

 

Les deliberacions es faran de forma discrecional durant la reunió de la Comissió i si cal posar a votació les decisions o resolucions, es farà a mà alçada i per majoria simple. En cas d’empat el vot del president serà de qualitat.

 

El president ostentarà la representació legal del partit i podrà delegar aquesta representació en els altres membres de l’Executiva Permanent sempre que ho consideri oportú i a tots els efectes legals i electorals davant les Juntes Electorals, Central o provincials.

 

Art 17è: L’Executiva Permanent (EP)

 

El president, el secretari, el president del Consell Nacional i el coordinador municipal formaran l’Executiva Permanent per a reunions d’emergència a la que s’hi podran afegir altres membres de la CE si es considera oportú i necessari.

 

L’Executiva Permanent es reunirà de manera discrecional i sempre que es consideri oportú i necessari, sense tenir cap termini fix establert.

Pel seu caràcter d’organisme d’emergència, el seu termini mínim de convocatòria serà de 24 hores i es podrà convocar per iniciativa del president del partit o a requeriment d’almenys dos membres de la mateixa Executiva Permanent.

 

El president elaborarà l’ordre del dia, que es comunicarà als seus components en aquest termini mínim de convocatòria.

Cadascun dels membres podrà aportar propostes fins i tot una hora abans de la celebració de la reunió.

Les deliberacions i resolucions seguiran els mateixos criteris que en el cas de la Comissió Executiva.

 

És competència de l’Executiva Permanent debatre sobre els temes de la estratègia política i els moviments o declaracions que hagi de fer el president en nom del partit, o el seu portaveu, en funció de la marxa dels esdeveniments que es produeixin, s’hagin produït o es prevegin.

 

CAPÍTOL QUART

Règim econòmic i patrimonial

 

Art 18è: Recursos econòmics

 

Les quotes i aportacions dels afiliats i simpatitzants.

El producte de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni i el que es pugui obtenir dels serveis que pugui prestar en relació a les seves finalitats específiques.

Les donacions en diners o en espècie que rebi el partit en els termes i condicions previstos a la Llei 8/2007.

Les herències o llegats que rebi el partit.

 

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 8/2007, no es podran percebre donacions anònimes, ni donacions procedents d’una mateixa persona física o jurídica superiors a 100.000 euros anuals. S’exceptuen d’aquest límit les donacions en espècie de béns immobles. Així mateix, segons estableix l’article 6 de la mateixa Llei, els partits polítics no podran desenvolupar activitats de caràcter mercantil de cap naturalesa.

 

Art 19è: Patrimoni

 

El partit no té patrimoni fundacional

 

Art 20è: Procediments per passar comptes. Administració, fiscalització i control.

 

L’administració, fiscalització i control del règim econòmic i patrimonial es realitza d’acord amb les següents normes:

 

La Comissió Executiva elabora els pressupostos i els aprova. També estableix les quotes a pagar pels afiliats.

 

L’Assemblea General, el Consell Nacional i la Junta Municipal, poden demanar comptes si ho estimen oportú i introduir-hi esmenes.

L’exercici econòmic és d’un any prorrogable.

 

S’establirà un sistema de control intern per garantir l’adequada intervenció que comptabilitzi tots els actes i documents dels que es derivin drets i obligacions de contingut econòmic, d’acord amb els estatuts.

 

Art 21è: Règim documental. Obligacions comptables.

 

El partit portarà, a més d’un llibre d’afiliats, els llibres d’actes, comptabilitat, tresoreria, inventaris i balanços, el contingut dels quals es fixarà reglamentàriament i permetran, en tot moment, conèixer la situació financera del partit. La comptabilitat s’adequarà als principis i normes de comptabilitat acceptats generalment.

 

CAPÍTOL CINQUÈ:

Dissolució del partit.

 

Art 22è: Dissolució.

 

El partit es dissoldrà o extingirà per haver assolit les seves finalitats o per no ser ja necessària la seva existència en haver canviat el panorama polític que va portar a la seva creació.

La dissolució es produirà a proposta de la Comissió Executiva o del Consell Nacional, ratificada per l’Assemblea General.

 

El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, un cop satisfetes les obligacions financeres que existeixin, es destinarà a finalitats benèfiques, socials o a la fundació d’un altre partit a proposta de la Comissió Executiva ratificada per l’Assemblea General.

 

CAPÍTOL SISÈ:

Disposicions addicionals.

 

1 – Reforma dels Estatuts:

 

La modificació o reforma dels estatuts serà competència de la Comissió Executiva. L’Assemblea General haurà de ratificar l’acord per majoria.

 

Tot i el que es disposa en el paràgraf anterior, el que s’estableix en els capítols: 2on (article 10è), 3er (articles 12è, 13è, 14è i 15è) i 4rt (article 20è) d’aquests estatuts, podrà ser modificat per acord de la Comissió Executiva. La resolució es notificarà al Consell Nacional, la Junta Municipal i la militància del partit.